ป้ายกำกับ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

19 เม.ย. 2565 0 152

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์ งานแผนและงบประมาณ นางอรอนงค์ ผึ่งผาย งานข้อมูลสารสนเทศ นายณัฐพร มะลิวัลย์ งานความร่วมมือ นายไชยยา จันทา งานบัญชี นางอรอนงค์ ผึ่งผาย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ฯ นายณัฐพร มะลิวัลย์ งานประกันคุณภาพ ฯ

1
^