ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
    วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ประกาศจัดตั้งขึ้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ 70140 ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน 77 ไร่ 99 ตารางวา
                พ.ศ. 2541 เปิดรับนักเรียนนักศึกษาครั้งแรก โดยจัดการเรียนการสอน 2 แผนกวิชาคือ แผนกวิชา ช่างยนต์และแผนกวิชาการบัญชี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                พ.ศ. 2543 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
                พ.ศ. 2549 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                พ.ศ. 2551 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 แผนกวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 แผนกวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

❖ วิสัยทัศน์
        สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน บริหารการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

❖ ปรัชญาวิทยาลัย
        วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

พันธกิจ
            1. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายทางการศึกษา
            2. จัดการศึกษาวิชาชีพเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
                สถานประกอบการชุมชน ท้องถิ่น
            3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
            4. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

❖ ผู้บริหารสถานศึกษา


❖ สีประจำวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ❖ ต้นไม้ประจำวิทยาลัย


ต้นกาสะลอง

❖ ค่านิยม (Popularity)
        P A K T H O     
        P = Participation    การมีส่วนร่วม
        A = Administration    การบริหารจัดการ
        K = Knowledge    ความรู้
        T = Technology/Team Work    เทคโนโลยี/การทำงานเป็นทีม
        H = Human and Honor    บุคลากร/การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
        O = Organization    องค์กร

❖ เอกลักษณ์ (Identity)
        » ศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Occupation Services Center)
        » อัตลักษณ์ (Uniqueness)
        » ทักษะดี มีคุณธรรม (Best Ability. Best Moral)
^