ป้ายกำกับ ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

19 เม.ย. 2565 0 1,158

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์ แผนกวิชาช่างยนต์ นางปุณจิรา หมอทรัพย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ แผนกวิชาการบัญชี นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน น

1
^