ป้ายกำกับ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

19 เม.ย. 2565 0 145

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ งานบริการทั่วไป นางสาวศิลาพร บำรุงกิจ งานบุคลลากร นายศศิพงศ์ เทือกกอง งานการเงิน นางสาวจารุณี ลอยลม งานบัญชี นางอรอนงค์ ผึ่งผาย งานพัสดุ นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ งานอาคารสถานที่ ว่าที่ร้อยตรีบุ

1
^