สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Norther Lights

นางสาวศิริลักษณ์ สังขรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ 096-3130755

5 Terre

นางสาวพรรณี ศรีปราชณ์

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 084-9458267

Norther Lights

นางสาวอาภรณ พรมวงค์

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-0040373

Norther Lights

นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 083-5505845

Norther Lights

นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ

ครูประจำแผนกวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ 061-0913428

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^