ป้ายกำกับ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

19 เม.ย. 2565 0 155

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย งานครูที่ปรึกษา นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย งานปกครอง ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นางสาววิชญาดา จันทร งานสวัสดิการนักเรียน นัก

1
^