ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
 • แผนกวิชาช่างยนต์                             นางปุณจิรา หมอทรัพย์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า                            ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
 • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      นางสาววิชญาดา จันทร
 • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์                    ว่าที่ร้อยตรีนิธิภัทร บุญญโส
 • แผนกวิชาการบัญชี                            นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
 • แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์                   นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
 • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                      นายไชยยา จันทา
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                      นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     นางสาวจารณี ลอยลม
 • งานวัดผลและประเมินผล                    นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด                 นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                 นางสาววิชญาดา จันทร
 • งานสื่อการเรียนการสอน                     นายวรสิทธ์ โสภณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^