ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     นางสาวพรรณี  ศรีปราชญ์
 • แผนกวิชาช่างยนต์                             นายธีระพงษ์ สารวงษ์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า                            นายนพรัตน์ แก้วน้อย
 • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      นายเดโชสิทธิ์ ดีเพิ่ม
 • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์                    ว่าที่ร้อยตรีนิธิภัทร บุญญโส
 • แผนกวิชาการบัญชี                            นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
 • แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์                   นางสาวศิริลักษณ์ สังขรัตน์
 • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                      นายไชยยา จันทา
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                      นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
 • แผนกวิชาก่อสร้าง                              นางสาวณัฐสินี นิมาภาศ
 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     นางสาวจารุณี ลอยลม
 • งานวัดผลและประเมินผล                    นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด                 นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                 นายสุชิน คนดี
 • งานสื่อการเรียนการสอน                     นายวรสิทธ์ โสภณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^