ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
  • แผนกวิชาช่างยนต์                             นางปุณจิรา หมอทรัพย์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า                            ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
  • แผนกวิชาการบัญชี                            นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
  • แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์                   นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     นางปุณจิรา หมอทรัพย์
  • งานวัดผลและประเมิณผล                    นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด                 นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                 นางสาววิชญาดา จันทร
  • งานสื่อการเรียนการสอน                     นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^