ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
  • งานแผนและงบประมาณ           นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ                นายณัฐพร มะลิวัลย์
  • งานความร่วมมือ                     นายไชยยา จันทา
  • งานบัญชี                               นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ฯ      นายณัฐพร มะลิวัลย์
  • งานประกันคุณภาพ ฯ               นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานส่งเสริมผลิต การค้า ฯ          นางอรอนงค์ ผึ่งผาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^