ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     นางสาวปุญจิรา  หมอทรัพย์
  • งานแผนและงบประมาณ           นางสาววิชญาดา จันทร
  • งานข้อมูลสารสนเทศ                นางสาวอาภรณ์ พรมวงค์
  • งานความร่วมมือ                     นางสาวศิลาพร ธนกิจบำรุง
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ฯ      นายสุชิน คนดี
  • งานประกันคุณภาพ ฯ               นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานส่งเสริมผลิต การค้า ฯ          นายอรอนงค์ ผึ่งผาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^