ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     นางสาวปุญจิรา  หมอทรัพย์
  • งานแผนและงบประมาณ           นางสาววิชญาดา จันทร
  • งานข้อมูลสารสนเทศ                นายณัฐพร มะลิวัลย์
  • งานความร่วมมือ                     นางสาวศิลาพร ธนกิจบำรุง
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ฯ      นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานประกันคุณภาพ ฯ               นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานส่งเสริมผลิต การค้า ฯ          นายธนวัฒน์ อธินันท์จรัสกุล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^