ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา       ว่าที่ร้อยตรีนิธิภัทร  บุญญโส
  • งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา          นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
  • งานครูที่ปรึกษา                             นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
  • งานปกครอง                                 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
  • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน         นางสาววิชญาดา จันทร
  • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         นายอำนาจ สำเริงราช
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     นายไชยยา จันทา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^