ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
  • งานบริการทั่วไป        นางสาวศิลาพร บำรุงกิจ
  • งานบุคลลากร           นายศศิพงศ์ เทือกกอง
  • งานการเงิน              นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานบัญชี                 นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
  • งานพัสดุ                 นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
  • งานอาคารสถานที่      ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
  • งานทะเบียน             นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
  • งานประชาสัมพันธ์     นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^