ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
  • งานบริการทั่วไป        นางสาวณัฐกฤตา เสือเฒ่า
  • งานบุคลลากร           นายศศิพงศ์ เทือกกอง
  • งานการเงิน              นางสาวจารุณี ลอยลม
  • งานบัญชี                 นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
  • งานพัสดุ                 นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ
  • งานอาคารสถานที่      ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
  • งานทะเบียน             นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
  • งานประชาสัมพันธ์     นางสาวศิริลักษณ์ สังขรัตน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^