นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
หัวหน้าแผนกวิชา
นายทศพล สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
บุคลากรประจำแผนก


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865