เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (การเขียนแผนธุรกิจ) 22 กรกฏาคม 2563
เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 23 มิถุนายน 2563
เรื่อง : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปี 2563 28 มกราคม 2563
เรื่อง : ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชางานเทคนิคพื้นฐาน (งานฝึกฝีมือ) ประจำปีการศึกษา 2562 11 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง : แบบฟอร์มโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง : ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 18 พฤศจิกายน 2557


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865