ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวนภาพ : 15 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงาน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาหารไทย ๔.๐ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาหารไทย ๔.๐ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 36 ภาพ
พิธีถวายราชดุดี ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พิธีถวายราชดุดี ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนภาพ : 17 ภาพ
พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 27 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า  โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 64 ภาพ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) จำนวนภาพ : 35 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 68 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนภาพ : 27 ภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 34 ภาพ
การแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ  การแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ จำนวนภาพ : 49 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนภาพ : 48 ภาพ
ประชาชนจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประชาชนจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 8 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
กิจกรรมวันธงชาติไทย  กิจกรรมวันธงชาติไทย จำนวนภาพ : 10 ภาพ
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนภาพ : 47 ภาพ
โครงการอบรมการเรียนแผนธุรกิจ  โครงการอบรมการเรียนแผนธุรกิจ จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่  โครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 38 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนภาพ : 23 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ จำนวนภาพ : 55 ภาพ
โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 42 ภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวนภาพ : 34 ภาพ
โครงการ ปลูกป่าประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โครงการ ปลูกป่าประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนภาพ : 17 ภาพ
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" จำนวนภาพ : 48 ภาพ
โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 19 ภาพ
กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันครู จำนวนภาพ : 28 ภาพ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จำนวนภาพ : 10 ภาพ
กิจกรรมด้านความปลอดภัย  กิจกรรมด้านความปลอดภัย จำนวนภาพ : 19 ภาพ
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนภาพ : 23 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 10 ภาพ
รวมพลังแห่งความดี  รวมพลังแห่งความดี จำนวนภาพ : 18 ภาพ
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนภาพ : 10 ภาพ
 ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์   ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
กิจกรรมถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 8 ภาพ
พิธีลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พิธีลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 10 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 34 ภาพ
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน   โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) จำนวนภาพ : 33 ภาพ
กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา  กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวนภาพ : 15 ภาพ
กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙  กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง   โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง จำนวนภาพ : 10 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 26 ภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน จำนวนภาพ : 10 ภาพ
พิธีรับใบประกาศนียบัตร  พิธีรับใบประกาศนียบัตร จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการ BIG CLEANNING DAY  โครงการ BIG CLEANNING DAY จำนวนภาพ : 26 ภาพ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 63 ภาพ
วันพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)  วันพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) จำนวนภาพ : 6 ภาพ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันครู จำนวนภาพ : 17 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 18 ภาพ
โครงการอาชีวะอาสาซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  โครงการอาชีวะอาสาซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จำนวนภาพ : 12 ภาพ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 4 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนภาพ : 7 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวนภาพ : 5 ภาพ
การนิเทศติดตาม สถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ  การนิเทศติดตาม สถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา  โครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 21 ภาพ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๑  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๑ จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  โครงการ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภารกิจที่ ๒  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภารกิจที่ ๒ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพช่างยนต์สู่ชุมชน  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพช่างยนต์สู่ชุมชน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานนักเรียน - นักศึกษาแผนกช่างยนต์  โครงการศึกษาดูงานนักเรียน - นักศึกษาแผนกช่างยนต์ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวนภาพ : 4 ภาพ
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะ  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 4 ภาพ
การประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี  การประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 43 ภาพ
โครงการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โครงการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า  โครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครอง  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครอง จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอก วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอก วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 18 ภาพ
โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อลด ละ เลิก สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพในเยาวชน  โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อลด ละ เลิก สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพในเยาวชน จำนวนภาพ : 15 ภาพ
กิจกรรมการปฏิบัติงานในส่วนงานเสริมสร้างสุขภาพ กองวิชาการ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18  กิจกรรมการปฏิบัติงานในส่วนงานเสริมสร้างสุขภาพ กองวิชาการ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 58 ภาพ
การฝึกอบรมด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  การฝึกอบรมด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวนภาพ : 12 ภาพ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จำนวนภาพ : 10 ภาพ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp จำนวนภาพ : 17 ภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 10 ภาพ
การทดสอบทางการศึกษาของ(สทศ.) V-NET ประจำปีการศึกษา 2557  การทดสอบทางการศึกษาของ(สทศ.) V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 12 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กสัญจร ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  กิจกรรมวันเด็กสัญจร ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวนภาพ : 20 ภาพ
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯครั้งที่ 22  การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯครั้งที่ 22 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557  วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 จำนวนภาพ : 3 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 17 ภาพ
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวนภาพ : 6 ภาพ
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวนภาพ : 4 ภาพ
ลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนภาพ : 2 ภาพ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวนภาพ : 3 ภาพ
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น จำนวนภาพ : 4 ภาพ
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนภาพ : 5 ภาพ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวนภาพ : 3 ภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาและระบบฐานข้อมูล  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาและระบบฐานข้อมูล จำนวนภาพ : 3 ภาพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี  ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงาน จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการประชุมสรุปผลงาน  โครงการประชุมสรุปผลงาน จำนวนภาพ : 4 ภาพ


Copyright © 2019 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865