ภาพกิจกรรม

  • หน้าแรก
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 นายพิศาล ปฤษณารุณ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ภาคกลาง กรุงเทพและภาคตะวันออก ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร