ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เคารพสิทธิของผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตนให้มีคุณธรรมที่ดี พัฒนาทักษะด้านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม มีเจตคติ มีกิจนิสัยที่ดีและมีจิตสาธารณะ โดยจัดโครงการในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865