ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันปิยมหาราช

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย (กิจกรรมวันปิยมหาราช) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยจะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภัคดีผ่านกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ โดยดำเนินการโครงการในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ปรัชญาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

153 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

032 240865