ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ป...

กิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันปิยมหาราช

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน...

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน...