สร้างพื้นฐานสู่ความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องวก.ปากท่อ
สร้างความชำนาญ สู่ความปลอดภัย ต้องช่างไฟหลังคาแดง
"ความเป็นเลิศด้านบัญชี ต้อง วก.ปากท่อ"
“สร้างความชำนาญงานด้านสายอาชีพ ต้องที่วิทยาลัยการอาชีพปากท่อเท่านั้น”

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

นางสาวจารุณี ลอยลม
นางสาวจารุณี ลอยลม
บุคลากรประจำแผนกวิชา
แผนกวิชาบัญชี
นายพิศาล ปฤษณารุณ
นายพิศาล ปฤษณารุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ผู้บริหาร
นายประสงค์ ช้างเพชร
นายประสงค์ ช้างเพชร
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายบุญรอด กุมกร
นายบุญรอด กุมกร
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานขับรถ